Dataskydd i Finlands Kennelstiftelse

Finlands Kennelstiftelse behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och de lag, förordningar och föreskrifter som getts med stöd av dataskyddsförordningen. Enligt EU:s dataskyddsförordning har var och en rätt att granska vilka uppgifter om denne har samlats i olika organisationer och hur dessa används. Var och en har dessutom rätt att be att de egna uppgifterna korrigeras eller raderas. Kennelstiftelsen har personregister för Hundmuseets samlingsdatabas, informations- och fototjänst samt för sin kommunikationsdatabas.

Var och en kan granska hur de egna personuppgifterna används.
Du kan få en utskrift om dina uppgifter genom att skicka en skriftlig, undertecknad begäran om detta som e-postbilaga till adressen: info@kennelsaatio.fi

För mera information, kontakta info@kennelsaatio.fi.

Dataskyddsbeskrivning, kommunikationsregister

1. Personuppgiftsansvarig
Finlands Kennelstiftelse sr
Kamrersvägen 8
02770 Esbo
info@kennelsaatio.fi

2. Kontakt i ärenden som gäller registret
Förfrågningar besvaras per e-post info@kennelsaatio.fi. Vi strävar efter att besvara förfrågningar inom två veckors tid.

3. Registrets namn
Kommunikationsregistret för Finlands Kennelstiftelse.

4. Syftet med behandling av personuppgifter (registrets användningssyfte)
Utgivning av information om verksamheten vid Finlands Kennelstiftelse och dess Hundmuseum. Uppgifterna används inte för något annat syfte och överlåts inte till tredje parter. Grunden för behandling av personuppgifter är avtal i anslutning till kundförhållandet eller ett samtycke från den registrerade.

Finlands Kennelstiftelse och dess Hundmuseum kan skicka e-postmeddelanden till den registrerade på grundval av dennes position och utan samtycke från den registrerade i situationer där ämnet som är föremål för informationsutgivning eller museets verksamhet ansluter till personens arbetsuppgifter.

5. Registrets datainnehåll
Registret kan innehålla uppgifter om den registrerade enligt följande gruppering:
– Namn
– E-postadress
– Postadress
– Telefonnummer
– Organisation och uppgift personen arbetar med

6. Behandlare av personuppgifter och utlämning av personuppgifter
Personuppgifter behandlas av de tjänstemän på Kennelstiftelsen och Hundmuseet vars uppdrag omfattar behandling av ovan nämnd slag. Uppgifter lämnas inte ut till tredje parter utan samtycke från vederbörande. Uppgifter översänds inte till områden utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

7. Radering av uppgifter
Den registrerade kan be om att de egna uppgifterna raderas genom att personligen be om detta per e-post eller via länken som finns i meddelandet.

8. Principerna för skyddet av registret
Personuppgifterna lagras konfidentiellt. Informationsnätverket och apparaturen där registret finns har skyddats med nödvändiga tekniska åtgärder.

9. Lagringstiden för personuppgifter
Personuppgifter lagras endast så länge som det är nödvändigt för att genomföra de ändamål som specificeras ovan och i enlighet med gällande lagstiftning.

10. Den registrerades rättigheter
Den registrerade har rätt att få information om behandlingen av dennes personuppgifter, be att uppgifterna som avser denne raderas, rätta till felaktiga eller föråldrade uppgifter och begränsa behandlingen av personuppgifter.

11. Ändring av dataskyddsbeskrivningen
Finlands Kennelstiftelse förbehåller sig rätten att uppdatera och ändra den här dataskyddsbeskrivningen, ifall ändringar i stiftelsens eller museets verksamhet eller i Finlands lagstiftning förutsätter det.

Dataskyddsbeskrivning, samlingsdatabas

 1. Personuppgiftsansvarig
  Finlands Kennelstiftelse sr
  Kamrersvägen 8
  02770 Esbo
  info@kennelsaatio.fi
 2.  Kontakt i ärenden som gäller registret
  Förfrågningar besvaras per e-post info@kennelsaatio.fi. Vi strävar efter att besvara förfrågningar inom två veckors tid.
 3. Registrets namn
  Samlingsdatabasen för hundmuseet och biblioteket för Finlands Kennelstiftelse.
 4. Avsikt med behandling av personuppgifter (registrets syfte)
  Personuppgifter lagras och behandlas som en del av processen för samlingshantering för hundmuseet och biblioteket för Finlands Kennelstiftelse. Avsikten med verksamheten vid hundmuseets och Kennelstiftelsens bibliotek är att dokumentera och lagra uppgifter som ansluter till samlingen i så omfattande mån som möjligt. Behandling av personuppgifter är nödvändigt för att förverkliga detta uppdrag.

  Personuppgifter lagras i samlingsdatabasen som en del av processerna för samlingshantering och katalogisering av föremål. Personuppgifter samlas på grundval av orsaker i allmänhetens intresse, för arkiveringsändamål samt vetenskapliga, konstnärliga och historiska forskningsändamål och för utredning av upphovsrättsinformation. Avsikten med lagringen av personuppgifter är att spara materialets ursprungs- och historieuppgifter och övriga uppgifter som ansluter till materialet i en så omfattande utsträckning som möjligt samt att trygga förverkligandet av användnings- och upphovsrätt för föremålets skapare.
 5. Registrets datainnehåll
  Registret består av den digitala samlingsdatabasen för hundmuseet och biblioteket för Finlands Kennelstiftelse samt de dokument som ansluter till materialet i stiftelsens digitala och fysiska arkiv. Den digitala databasen består av flera underdatabas som är länkade till varandra: inköpsdatabasen med uppgifter om personer som ansluter till delsamlingar; fotografidatabasen med uppgifter om personer som ansluter till enskilda fotografier; fotografdatabasen med uppgifter om enskilda fotografer.

  Uppgifter om museiföremålens tillverkning, användning, ägarskap, upphovsrätt och donering samt kontextinformation som ansluter till föremålens fotoinnehåll eller historia administreras med hjälp av personuppgifterna.  Uppgifter om personer som ansluter till museiföremål lagras i samlingshanteringssystemet i följande sammanhang:
  – uppgifter om föremålets skapare, tillverkare, person som deltagit i föremålets tillverkning och tidigare ägare
  – namn och kontaktuppgifter till den person (donator) som överlåtit föremålet
  – uppgifter om personer i anslutning till föremålets historia och innehåll
  – uppgifter om informanter som används vid katalogisering av föremål
  – uppgifter om personen som hanterat föremålet på museet
 6. Registrets regelmässiga uppgiftskällor
  Registret grundar sig på de uppgifter som fåtts i samband med överlåtelse av föremålet samt på de muntliga och skriftliga uppgifter som den personuppgiftsansvariga har erhållit som resultat av egen verksamhet och forskningsarbete från dokument, arkiv och donatorer av material.

  Uppgifterna som förts i registret har samlats från flera olika källor. De mest centrala och regelmässiga uppgiftskällorna omfattar intervjuer med donatorer av föremål och tidigare ägare av föremål, egna tillkännagivanden, litteratur och övriga publikationer samt forskning som ansluter till kennelsektorn, tidningar och tidskrifter, Befolkningsdatabasen, Handelsregistret, arkivkällor inklusive arkiv som tillhör organisationer inom kennelsektorn samt återkopplingsformulär på webbtjänsterna för Finlands Hundmuseum och Kennelstiftelsen.
 7. Behandlare av personuppgifter och utlämning av personuppgifter
  Personuppgifter behandlas av de tjänstemän på Kennelstiftelsen, vars uppdrag omfattar behandling av samlingsuppgifter. En del av föremålen som lagrats i databasen kan bläddras av kunder via det externa nätverket, som kan besökas via en länk som finns på webbplatsen för Kennelstiftelsen eller Hundmuseet. En del uppgifter om objekten syns inte offentligt. Till exempel uppgifter om en donator av museiföremål eller böcker publiceras inte utan skriftligt samtycke från donatorn. I det externa nätverket publiceras endast material som är publiceringsbart i enlighet med upphovsrätts- och dataskyddsförordningen och -lagen.

  För att förverkliga sina uppdrag som ansluter till behandling av uppgifter använder Finlands Kennelstiftelse avtalsparter, till vilka personuppgifter kan överföras inom ramen för avtalet om informationshantering.

  Personuppgifter i registret kan efter eget gottfinnande lämnas ut till utomstående personer eller organisationer i forsknings- eller kundsyfte. Uppgifter om materialets användningshistoria och ägare kan även lyftas fram på utställningar och vid publicering av föremål i det externa nätverket, ifall uppgifterna med tanke på kontexten anses vara nödvändiga.
 8. Radering av uppgifter
  Uppgifterna lagras permanent.
 9. Principerna för skyddet av registret
  Informationsnätverket och apparaturen där registret finns har skyddats med nödvändiga tekniska åtgärder.
 10. Lagringstiden för personuppgifter
  Uppgifterna lagras permanent.
 11. Den registrerades rättigheter
  Den registrerade har rätt att få information om behandlingen av dennes personuppgifter, be att uppgifterna som avser den registrerade raderas, rätta till felaktiga eller föråldrade uppgifter och begränsa behandlingen av personuppgifter.
 12. Ändring av dataskyddsbeskrivningen
  Finlands Kennelstiftelse förbehåller sig rätten att uppdatera och ändra den här dataskyddsbeskrivningen, ifall ändringar i stiftelsens eller museets verksamhet eller i Finlands lagstiftning förutsätter det.

Dataskyddsbeskrivning, registret för informations- och fototjänsten

 1. Personuppgiftsansvarig
  Finlands Kennelstiftelse sr
  Kamrersvägen 8
  02770 Esbo
  info@kennelsaatio.fi
 2.  Kontakt i ärenden som gäller registret
  Förfrågningar besvaras per e-post info@kennelsaatio.fi. Vi strävar efter att besvara förfrågningar inom två veckors tid.
 3. Registrets namn
  Registret för informations- och fototjänsten för Finlands Kennelstiftelse.
 4. Avsikt med behandling av personuppgifter (registrets syfte)
  Personuppgifter behandlas vid uppdrag som ansluter till foto- och informationstjänsten för Finlands Kennelstiftelse. Personuppgifter kan behandlas i följande syften:
  • kontakter till informationstjänsten och besvarandet av dessa
  • materialbeställningar och ansökningar om användningstillstånd för fotografier
  • fakturering av foto- och informationstjänster
  Uppgifterna används inte för något annat syfte och överlåts inte till tredje parter.
 5. Registrets datainnehåll
  Registret kan innehålla uppgifter om den registrerade enligt följande gruppering: den registrerades för- och efternamn, e-postadress, telefonnummer, organisation och arbetsuppgift.
 6. Registrets regelmässiga uppgiftskällor
  Personuppgifter har fåtts av den registrerade själv när den registrerade har skickat förfrågningar eller återkoppling eller när den registrerade har beställt material från foto- och informationstjänsten för Finlands Kennelstiftelse. Kontakt har kunnat ske antingen per telefon, e-post eller via webbtjänsternas återkopplingsformulär eller via ett privatmeddelande som skickats till stiftelsen eller hundmuseet på sociala medier.
 7. Behandlare av personuppgifter och utlämning av personuppgifter
  Personuppgifter behandlas av de tjänstemän på Kennelstiftelsen, vars uppdrag omfattar behandling av ovan nämnd slag. Uppgifter lämnas inte ut till tredje parter. Uppgifter översänds inte till områden utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
 8. Principerna för skyddet av registret
  Personuppgifterna lagras konfidentiellt. Informationsnätverket och apparaturen, där registret finns, har skyddats med nödvändiga tekniska åtgärder.
 9. Lagringstiden för personuppgifter
  Personuppgifter lagras endast så länge som det är nödvändigt för att genomföra de ändamål som specificeras ovan, i enlighet med gällande lagstiftning.
 10. Den registrerades rättigheter
  Den registrerade har rätt att komma åt sina personuppgifter och få information om hur dessa behandlas, be att uppgifterna som avser den registrerade raderas, rätta till felaktiga eller föråldrade uppgifter och begränsa behandlingen av personuppgifter.
 11. Ändring av dataskyddsbeskrivningen Finlands Kennelstiftelse förbehåller sig rätten att uppdatera och ändra den här dataskyddsbeskrivningen, ifall ändringar i stiftelsens eller museets verksamhet eller i Finlands lagstiftning förutsätter det.